REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI HULAJ
Regulamin obowiązujący od 15.04.2022

I. Uwagi wstępne

Usługa Hulaj świadczona jest przez HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z/s w Skawinie, ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000754559, NIP 9442261676, REGON 38163968100000, (dalej zwana: „Hulajdusza”).

II. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z usługi Hulaj w tym zakres praw i obowiązków Hulajdusza i Użytkownika, kwestie ich odpowiedzialności, a także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Hulajdusza. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz spełnienie wszystkich wymagań w nim uregulowanych stanowi wymóg niezbędny do korzystania z Usługi Hulaj.
 2. Usługa Hulaj lub Hulanie – usługa dostępna przez 24 godziny w ciągu doby i przez 7 dni w tygodniu, obejmująca dostęp do Strony oraz oprogramowania (Aplikacji Mobilnej) oraz bezobsługowy, krótkoterminowy najem Elektrycznych Hulajnóg, zapewniana przez Hulajdusza na Obszarze wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu art. 22(1) k.c.
 3. Hulajnoga, Hulajnoga elektryczna – pojazd jednośladowy, dwukołowy z napędem elektrycznym o mocy 250 W, o maksymalnej prędkości 25 km/h, do którego użytkowania nie jest wymagane prawo jazdy, ani posiadanie karty rowerowej. Hulajdusza rekomenduje użycie kasku w trakcie używania Hulajnogi.
 4. Hulajdusza – HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z/s w Skawinie, ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000754559, NIP 9442261676, REGON 38163968100000.
 5. Strona – strona internetowa o następującym adresie: www.hulaj.eu .
 6. Użytkownik – osoba korzystająca z usługi Hulaj, która dokonała rejestracji w Systemie Hulaj, zaakceptowała jej Regulamin i Politykę Bezpieczeństwa Hulajdusza.
 7. Umowa – umowa cywilnoprawna dotycząca usługi Hulaj, zawarta między Użytkownikiem a Hulajdusza, ustalająca wzajemne prawa i obowiązku określone w Regulaminie, która zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Użytkownika w systemie Hulaj i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu i Polityki Bezpieczeństwa Hulajdusza. Stosownie do postanowień art. 70 § 2 k.c. miejscem zawarcia Umowy jest Skawina.
 8. Obszar – określony przez Hulajdusza teren, w obrębie granic administracyjnych miasta, na którym możliwe jest korzystanie z Usługi Hulaj, przedstawiony na stronie internetowej oraz Aplikacji Mobilnej od Hulajduszy
 9. Strefa zakazu parkowania – określony przez Hulajdusza teren, w obrębie Obszaru, na którym nie jest możliwe zakończenie wynajmu. Przedstawiony jest na stronie internetowej oraz Aplikacji Mobilnej od Hulajduszy.
 10. Strefa parkowania – określony przez Hulajdusza teren, w obrębie Obszaru, na którym Hulajdusza rekomenduje zakończenie wynajmu.
 11. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie informatyczne do użytku na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony czy tablety z systemem operacyjnym Android oraz iOS, umożliwiająca korzystanie z Hulajnogi. Dostawcą Aplikacji Mobilnej jest Hulajdusza.
 12. BOK Hulaj – Biuro Obsługi Klienta Usługi Hulaj zapewniające wszelkie informacje dotyczące Usługi Hulaj działające pod adresem e-mail: kontakt@hulaj.eu .
 13. Identyfikator Użytkownika – zbiór znaków w postaci alfanumerycznej (numer konta i pin), który Użytkownik otrzymuje podczas rejestracji w Aplikacji Mobilnej. Jest on konieczny do skorzystania z Usługi Hulaj.
 14. Cennik – tabela opłat dotyczących korzystania z Usługi Hulaj, dostępna na stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
 15. Rachunek Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika w systemie rozliczeniowym Usługi Hulaj, za pomocą którego realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z Usługi Hulaj zgodnie z Cennikiem.
 16. Płatność Mobilna – systemy płatności online, których operatorem nie jest Hulajdusza, lecz zewnętrzni dostawcy usług. Korzystanie z Usługi Hulaj wymaga akceptacji regulaminu operatora płatności mobilnych. Odmowa akceptacji regulaminu lub jego aktualizacji uniemożliwi operatorowi płatności bezgotówkowych rozliczenie opłat za korzystanie z Usługi Hulaj. Dane karty płatniczej są przechowywane wyłącznie przez operatora płatności mobilnych. Hulajdusza nie przechowuje danych kart płatniczych Użytkowników.
 17. Polityka – Polityka Bezpieczeństwa Hulajdusza. Zaakceptowanie postanowień Polityki stanowi wymóg niezbędny do korzystania z Usługi Hulaj.
 18. Punkty – inaczej Punkty przedpłacone, którymi można doładować konto Hulaj. Można je wykorzystać wyłącznie na przejazdy zgodnie z Cennikiem.
 19. Pakiet przedpłacony – przygotowany przez Hulajdusza Sp. z o.o. sp.k. pakiet Punktów, który jest możliwy do kupienia w aplikacji Hulaj. Można go wykorzystać wyłącznie na przejazdy zgodnie z Cennikiem.

III. Aplikacja Mobilna

 1. Rejestracja Użytkownika, a następnie dokonywanie wszelkich czynności dotyczących Usługi Hulaj, w tym rezerwacji, postoju, najmu oraz korzystania z hulajnogi możliwe jest za pośrednictwem urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją Mobilną Hulaj.
 2. Aplikacja Mobilna dedykowana jest dla urządzeń elektronicznych z systemem operacyjnym Android oraz iOS. Aplikacja wymaga systemu operacyjnego Android w wersji minimum 4.4 KitKat lub iOS w wersji minimum 11, przy czym aby Aplikacja Mobilna działała poprawnie należy zawsze instalować najnowszą, dostępną wersję systemu operacyjnego. Hulajdusza nie jest zobligowana do dostarczania Aplikacji Mobilnej dla wszystkich urządzeń mobilnych. Aplikacja Mobilna może zostać pobrana ze strony internetowej bądź aplikacji sklepu, oferowanej przez operatorów telekomunikacyjnych lub producentów urządzeń mobilnych. Informacja o urządzeniach umożliwiających korzystanie z Aplikacji Mobilnej Hulaj oraz kompatybilnej z nią wersji systemu operacyjnego dostępna jest na stronie oraz na stronach udostępniających Aplikację Mobilną.
 3. Celem korzystania z Aplikacji Mobilnej konieczne jest połączenie urządzenia mobilnego z Internetem oraz włączenie funkcji GPS. Aplikacja Mobilna do prawidłowego działania może wymagać, aby urządzenie mobilne umożliwiało jej w określonych sytuacjach dostęp do: a) aparatu, b) zdjęć.

IV. Ogólne Warunki korzystania z Usługi Hulaj

 1. Możliwość korzystania z Usługi posiadają osoby spełniające następujące warunki:
  a) będące konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c.,
  b) ukończone 18 lat,
  c) osoby małoletnie, które ukończyły 13. rok życia a nie ukończyły 18 roku życia lub osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, przed zawarciem Umowy zobowiązane są dostarczyć Hulajduszy pisemną zgodę rodziców, opiekunów prawnych lub innych przedstawicieli ustawowych do zawarcia Umowy oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu i przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych przez osobę małoletnią lub o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej oraz stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie należy przesłać skanem za pośrednictwem maila na adres kontakt@hulaj.eu albo doręczyć Hulajduszy poprzez wysłanie go listem poleconym na adres ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina. Aktywacja konta Użytkownika nastąpi po dokonaniu weryfikacji ww. dokumentu, nie później niż do godziny 15.00 następnego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym dokument zgody został doręczony Hulajduszy. Ponadto osoby małoletnie, które nie ukończyły 18 roku życia powinny posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.
 2. W celu skorzystania z Usługi Hulaj konieczne jest dokonanie przez Użytkownika procedury rejestracji w pobranej Aplikacji Mobilnej oraz podanie prawdziwych danych osobowych.
 3. Rejestracja konta Użytkownika wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Bezpieczeństwa Hulajdusza.
 4. W trakcie procedury rejestracji konta Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej.
 5. Do korzystania z Aplikacji Mobilnej zawsze wymagane jest zalogowanie się do konta poprzez wprowadzenie loginu (numer telefonu) oraz hasła wybranego przez użytkownika w trakcie rejestracji konta, a także zasilenie Rachunku Użytkownika przy użyciu Płatności Mobilnej (PayU) lub wskazanie danych karty płatniczej oraz przeprowadzenie weryfikacji danych karty płatniczej.
 6. Poza procesem rejestracji oraz promocji Hulajdusza nie żąda od Użytkowników podania jakichkolwiek danych osobowych oraz udostępniania jakichkolwiek dokumentów tożsamości.
 7. Z Usługi Hulaj może korzystać wyłącznie Użytkownik. Użytkownik jest zobowiązany nie udostępniać danych logowania osobom trzecim. W przypadku udostępnienia danych do logowania osobom trzecim, Użytkownik zostanie obciążony kosztami korzystania z Usługi Hulaj przez osoby, którym udostępnił dane logowania.
 8. Hulajnogi Elektryczne wyposażone są w technologię śledzenia GPS (Global Positioning System). Hulajdusza odczytuje i śledzi położenie Hulajnóg, monitoruje prędkości Hulajnogi i parametry pracy jej podzespołów. Dane GPS używane są wyłącznie w celu przekazywania Użytkownikowi mapy tras, w celu pomocy w znalezieniu w okolicy, w której znajduje się Użytkownik Hulajnóg do wypożyczenia, w celu zlokalizowania zgubionych lub skradzionych Hulajnóg oraz w celach statystycznych.
 9. W przypadku braku połączenia Aplikacji Mobilnej z Usługą Hulaj (wyłączony telefon, brak połączenia internetowego etc.) najem zostanie zakończony i rozliczony automatycznie po 3 nieudanych próbach nawiązania połączenia.

V. Odblokowanie Hulajnogi Elektrycznej

 1. Odblokowanie Hulajnogi Elektrycznej możliwe jest za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej i następuje poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego na kierownicy Hulajnogi.
 2. Przed odblokowaniem Hulajnogi Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o poinformowaniu go przez Hulajdusza, że w momencie rozpoczęcia korzystania z Hulajnogi (wykonania Usługi Hulaj) nie będę mógł odstąpić od Umowy oraz wyrażenia na to zgody, stosownie do postanowień art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Czas najmu jednej Hulajnogi jest ograniczony do 100 punktów, które może wykorzystać Użytkownik podczas jednej jazdy w sposób nieprzerwany oraz uzależniony od czasu pracy baterii. Limit pracy baterii w możliwych do przejechania kilometrach wyświetlany jest w Aplikacji Mobilnej. Użytkownik przed rozpoczęciem Hulania zobowiązany jest do sprawdzenia dostępnego czasu pracy Hulajnogi oraz oceny czy dostępny czas pracy baterii umożliwi mu wylogowanie się na terenie Obszaru. Użytkownik może zakończyć najem w każdym momencie, gdy znajduje się na terenie Obszaru poprzez skorzystanie z opcji „Koniec Jazdy” w Aplikacji Mobilnej z uwzględnieniem postanowień pkt IX. W przypadku przekroczenia czasu najmu Usługa zostanie automatycznie zakończona, a Użytkownik poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego w Aplikacji Mobilnej.
 4. Przed rozpoczęciem jazdy Użytkownik bezwzględnie zobowiązany jest sprawdzić kompletność wyposażenia Hulajnogi, a to: manetka gazu, manetka hamulca, hamulec tylny, nóżka (oparcie) oraz jej ogólny stan techniczny opisany w instrukcji obsługi.
 5. Wszelkie braki w wyposażeniu hulajnogi ewentualne awarie należy natychmiast zgłosić stosownie do postanowień pkt XII. Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej elementów wyposażenia Hulajnogi Elektrycznej lub ich awaria uniemożliwia najem Hulajnogi.
  Po potwierdzeniu usterki przez serwisanta użytkownik nie poniesie żadnych kosztów z tytułu najmu Hulajnogi.
 6. Od momentu odblokowania Hulajnogi naliczana jest opłata. Szczegółowe informacje w zakresie opłat zawiera Cennik.
 7. Aplikacja mobilna pozwala odblokować dwie hulajnogi jednocześnie.

VI. Uruchomienie Hulajnogi

 1. Uruchomienie Hulajnogi następuje poprzez:
  a) jej odblokowanie stosownie do postanowień pkt V,
  b) odepchnięcie się nogą,
  c) naciśnięcie manetki gazu (zielony przycisk), która przyspiesza Hulajnogę.

VII. Korzystanie z Hulajnogi

 1. Użytkownik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi Hulajnogi Elektrycznej zawartej w niniejszym Regulaminie oraz widocznej na ramie Hulajnogi, przez cały okres korzystania z Usługi.
 2. Akceptacja Regulaminu i najem Hulajnogi są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na bezpieczne korzystanie z Hulajnogi oraz o umiejętności jazdy i znajomości przepisów prawa w zakresie Kodeksu Drogowego.
 3. Użytkownik przejmuje wszystkie obowiązki i ryzyko związane z wszelkimi urazami i/lub schorzeniami, jakie mogą powstać w związku z korzystaniem z Hulajnogi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie, czy warunki pogodowe (deszcz, śnieg, grad, lód, wyładowania elektryczne etc.), lub inne warunki, sprawiają, że korzystanie z Hulajnogi może być niebezpieczne dla Użytkownika lub osób trzecich. Zaleca się dostosowanie zachowania Użytkownika i drogi hamowania do wszystkich warunków i zmiennych, w tym warunków pogodowych i ruchu.
 4. Użytkownik będzie korzystać z Hulajnogi wyłącznie w miejscach, w których są one dozwolone. Użytkownik zgadza się nie korzystać z Hulajnogi na żadnych obszarach objętych ograniczeniami i przejmuje wszelką odpowiedzialność za korzystanie z Hulajnogi na obszarze objętym ograniczeniami, w tym za wszelkie grzywny lub opłaty z tego tytułu.
 5. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.
 6. Niedozwolone są w szczególności następujące czynności:
  a) Użytkowanie Hulajnogi pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii a także leków i substancji, których użycie stanowi przeciwwskazanie do kierowania pojazdami,
  b) Korzystanie podczas jazdy na Hulajnodze z telefonu komórkowego, urządzenia do wysyłania komunikatów tekstowych, przenośnych odtwarzaczy muzycznych i/lub jakiegokolwiek innego urządzenia, które może rozpraszać Użytkownika i przeszkadzać bezpiecznym korzystaniu z Hulajnogi,
  c) Udostępnianie Hulajnogi innym Użytkownikom,
  d) Jazda na Hulajnodze przez więcej niż jedną osobę jednocześnie,
  e) Przewożenie na Hulajnodze ładunków o wadze większej 20 kg, przy czym łączny ciężar kierującego wraz z ładunkiem nie może wynieść więcej niż 120 kg,
  f) Pchanie, ciągnięcie, „holowanie” za Hulajnogą elektryczną innych osób lub pojazdów,
  g) Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek, samodzielnych napraw, usuwanie lub zmienianie którychkolwiek z elementów składowych lub wyposażenia Hulajnogi,
  h) Parkowanie hulajnogi w sposób utrudniający ruch pieszych lub pojazdów,
  i) Parkowanie Hulajnogi na prywatnych posesjach,
  j) Przewracanie Hulajnogi,
  k) Użytkowanie Hulajnogi poza utwardzonymi nawierzchniami, w celu jazdy wyczynowej, wykonywania sztuczek kaskaderskich,
  l) Dewastowanie Hulajnogi.
 7. Hulajdusza zaleca, aby podczas korzystania z Hulajnogi korzystać z kasku.

VIII. Parkowanie Hulajnogi

 1. Hulajnoga Elektryczna może zostać zaparkowana w każdym miejscu publicznym, o ile jest to zgodne z przepisami prawa, nie utrudnia ruchu pieszym, rowerzystom ani pojazdom oraz jest objęte obszarem z wyłączeniem stref niedozwolonych oznaczonych w Aplikacji. W pierwszej kolejności Hulajdusza wskazuje na możliwość zaparkowania Hulajnogi przy stojakach na hulajnogi, dostępnych Obszarze. Zabrania się parkowania w szczególności na środku chodnika, środku alejek, w obrębie skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, bez pozostawienia 1,5 metra przejścia. Niedozwolone jest parkowanie na ulicy oraz ścieżkach rowerowych. Gdy brakuje wyznaczonych miejsc na zaparkowanie hulajnogi, dozwolone jest parkowanie tylko równolegle do zewnętrznej krawędzi chodnika.
 2. Parkowanie Hulajnogi następuje zawsze w pozycji pionowej, poprzez użycie podpórki (nóżki) i skręcenie kierownicy w prawą stronę, zabrania się rzucania Hulajnogi.

IX. Zakończenie Usługi Hulaj

 1. Zakończenie najmu Hulajnogi Elektrycznej następuje poprzez wybór opcji „Koniec Jazdy ” w Aplikacji Mobilnej.
 2. W przypadku przekroczenia granic Obszaru, Hulajnoga zostanie zablokowana a przejazd automatycznie zakończony i rozliczony.
  Do zakończenia najmu wymagane jest również wykonanie zdjęcia poprawnie zaparkowanej hulajnogi. Możliwość zrobienia zdjęcia pojawi się po zablokowaniu hulajnogi. Zdjęcie zostanie wysłane drogą elektroniczną do Hulajduszy, celem weryfikacji poprawnego zaparkowania hulajnogi.
 3. W przypadku trudności z zakończeniem najmu Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z BOK Hulaj.
 4. W przypadku braku połączenia Aplikacji Mobilnej z systemem hulaj (wyłączony telefon, brak połączenia internetowego) najem zostanie zakończony i rozliczony automatycznie po 3 nieudanych próbach nawiązania połączenia aplikacji mobilnej użytkownika z serwerem Hulajduszy
 5. Zakończenie najmu w wyniku braku Internetu, rozładowania baterii lub awarii nie zwalnia z obowiązku poprawnego zaparkowania Hulajnogi, w tym zaparkowania poza Strefą zakazu parkowania.

X. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisów administracyjnych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń powstałych w wyniku naruszenia obowiązującego prawa, przepisów administracyjnych oraz Regulaminu podczas korzystania z Usługi Hulaj. Hulajdusza nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. W przypadku, gdy w związku działaniem lub zaniechaniem Użytkownika w stosunku do Hulajdusza zostaną zgłoszone jakiekolwiek roszczenia przez osoby trzecie czy też na Hulajdusza zostaną nałożone jakiekolwiek obowiązki uiszczenia opłat publicznoprawnych czy kary, a także w przypadku wszczęcia w związku z tym przeciwko Hulajdusza jakiegokolwiek postępowania, Użytkownik zobowiązany jest bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie Hulajdusza do:
  a) udzielania Hulajdusza na własny koszt wszelkich niezbędnych w opinii Hulajdusza informacji oraz przekazania niezbędnej w opinii Hulajdusza w tym postępowaniu dokumentacji,
  b) niezwłocznego przystąpienia na własny koszt do postępowania po stronie Hulajdusza,
  c) zwolnienia Hulajdusza z odpowiedzialności oraz zwrotu poniesionych przez Hulajdusza kosztów, wydatków, nakładów, w tym również nałożonych na Hulajdusza kar lub grzywien, które powstały z uwagi na działania lub zaniechania Użytkownika sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisami administracyjnymi.
 2. Hulajdusza jest zobowiązana do przekazywania danych Użytkownika organom prowadzącym postępowanie w zakresie popełnienia czynu niedozwolonego oraz organom administracyjnym nakładającym opłaty i kary administracyjne.
 3. Hulajdusza zastrzega sobie prawo do przyjęcia zwrotu Hulajnogi, jeśli została ona zatrzymana w związku ze zgłoszeniem lub interwencją służb porządkowych (Policja, Straż Miejska) wobec Użytkownika, którego zachowanie zostało odczytane, jako zagrażające bezpieczeństwu lub naruszające przepisy Prawa o Ruchu Drogowym.
 4. Użytkownik zobowiązuje się zakończyć najem Hulajnogi w stanie niepogorszonym w stosunku od stanu, w którym ją wypożyczył. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczoną Hulajnogę od momentu jej wynajęcia do momentu zakończenia najmu. Użytkownik odpowiada w szczególności za wszelkie uszkodzenia powstałe z jego winy oraz z winy osób, za które ponosi odpowiedzialność.
 5. Użytkownik w razie uszkodzenia Hulajnogi jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy oraz doprowadzenia uszkodzonej Hulajnogi do stanu sprzed dokonania uszkodzenia.
 6. W przypadku, gdy dojdzie do wypadku lub kolizji podczas korzystania z Hulajnogi, Użytkownik spisze oświadczenie lub wezwie na miejsce zdarzenia odpowiednie służby. Użytkownik zobowiązany jest również natychmiast poinformować o tym fakcie Hulajduszę oraz przesłać do Hulajduszy niezbędne dokumenty w terminie maksymalnie do 24 godzin od wystąpienia zdarzenia.
 7. Celowe uszkodzenie Hulajnogi spowoduje złożenie przez Hulajdusza zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania, powstanie po stronie sprawcy odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane zniszczenia, jak również konieczność poniesienia przez sprawcę wszelkich kosztów powstałych na skutek dokonanego zniszczenia.
 8. W przypadku niepoprawnego zakończenia najmu Hulajnogi z winy Użytkownika, Użytkownik ponosi koszty dalszego najmu oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenie Hulajnogi.
 9. Udostępnienie przez Użytkownika Hulajnogi lub Konta Użytkownika osobie trzeciej jest działaniem sprzecznym z postanowieniami Regulaminu i nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za uszkodzenie bądź kradzież Hulajnogi, do momentu zakończenia najmu.
 10. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody na osobie lub w mieniu osoby trzeciej wywołane użytkowaniem Hulajnogi.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych, nałożonych na niego w związku z użytkowaniem Hulajnogi wbrew obowiązującym przepisom prawa, przepisom administracyjnym oraz Regulaminowi.
 12. Wszelkie przypadki porzucenia lub unieruchomienia Hulajnogi na terenie zamkniętym, niedostępnym dla Użytkowników oraz Hulajduszy obciążają Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia BOK Hulajdusza o takim zajściu.
 13. Hulajdusza zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia korzystania z Hulajnogi w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, instrukcją obsługi, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisami administracyjnymi..
 14. Konto użytkownika może zostać również zablokowane w przypadku zalegania przez Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Hulajdusza.
 15. O każdej sytuacji zablokowania konta Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości elektronicznej email podany w Aplikacji Mobilnej.
 16. Hulajdusza ponosi odpowiedzialność w zakresie niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania Usługi w ograniczeniu do szkody faktycznej z wyłączeniem utraconych korzyści.
 17. W przypadku korzystania z płatności kartą płatniczą Użytkownik zobowiązany jest do podania danych karty płatniczej należącej wyłącznie do niego, zarejestrowanej na dane zgodne z danymi deklarowanymi w procesie rejestracji Użytkownika
 18. Hulaj zastrzega sobie możliwości weryfikacji danych karty płatniczej, która polega na obciążeniu rachunku Użytkownika kwotą 1 PLN. Pobrana w procesie weryfikacji kwota zostanie zwracana na rachunek Użytkownika w terminie 7 dni.
 19. Płatność za Usługę Hulaj następuje poprzez preautoryzację karty płatniczej Użytkownika. Końcowe rozliczenie płatności następuje po zakończeniu Hulania i uwzględnia środki zablokowane do tej pory na karcie płatniczej Użytkownika.
 20. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia danych karty płatniczej w każdym czasie.

XI. Opłaty

 1. Płatności za korzystanie z Usługi Hulaj realizowane są przy użyciu płatności Internetowych. Informacje dotyczące karty kredytowej lub debetowej są przetwarzane przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani przetwarzane przez Hulajdusza.
 2. Akceptując treść Regulaminu Użytkownik upoważnia Hulajdusza do obciążania karty kredytowej lub debetowej wszystkimi naliczonymi opłatami, w tym także kwotami należnymi w związku z rozpoczęciem usługi, najmem, karami umownymi, opłatami z tytułu uszkodzenia, kradzieży, zagubienia lub windykacji Hulajnogi z terenu prywatnego.
 3. W przypadku braku zwrotu Hulajnogi z jakiegokolwiek powodu, co obejmuje również jej kradzież lub zagubienie, Użytkownik zostanie obciążony karą umowną zgodnie z punktem XVI niniejszego regulaminu.
 4. Środki pochodzące z uzbieranych lub przyznanych Użytkownikowi bonusów i promocji mogą zostać wykorzystane wyłącznie do celów związanych z korzystaniem z Usługi i nie podlegają zwrotowi lub wypłacie.

XII. BOK Hulaj, Infolinia, Awarie i Serwis

 1. Biuro Obsługi Klienta Usługi Hulaj działające pod adresem e-mail: kontak@hulaj.eu . Kontakt z BOK możliwy jest również za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej oraz strony internetowej; BOK czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 2. Infolinia jest dostępna pod numerem: +48 608 466 800. Opłata za połączenie z infolinią jest zgodna z cennikiem/taryfą operatora.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do stanu technicznego oraz zasad korzystania z Hulajnogi i Aplikacji Mobilnej Użytkownik powinien skontaktować się z BOK.
 4. Wszelkie usterki i awarie powinny być przez Użytkownika zgłaszane do BOK lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej poprzez skorzystanie z skorzystanie z ikony serwisu
 5. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej bezpieczną jazdę Użytkownik musi zaprzestać dalszej jazdy, powiadomić o tym BOK lub zgłosić awarie jak w pkt 2. powyżej. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć Hulajnogę przed dalszym uszkodzeniem oraz zadbać o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników ruchu drogowego.
 6. Wszelkie uszkodzenia Hulajnogi Użytkownik winien niezwłocznie zgłosić BOK. Użytkownik w terminie 3-ech dni roboczych od wezwania, zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Hulajdusza wszelkich wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących szkody. Użytkownik ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia BOK o:
  a) kradzieży Hulajnogi dokonanej w czasie trwania najmu,
  b) porzucenia lub unieruchomienia Hulajnogi na terenie zamkniętym, prywatnym, niedostępnym dla Użytkowników,
  oraz postępowania zgodnie ze wskazówkami BOK.

XIII. Promocje

 1. Użytkownik może otrzymać od Hulajdusza kod promocyjny lub zasilenie konta Użytkownika określoną kwotą, których to przeznaczenie ustala Hulajdusza. Otrzymana w wyniku bonusu lub promocji kwota jest bezzwrotna i służyć może wyłącznie do celów związanych z korzystaniem z Usługi Hulaj. Nie ma możliwości wypłacenia równowartości tych środków. Kwoty, terminy ważności i warunki przyznania są przedstawiane w Regulaminach aktualnych promocji, dostępnych na Stronie lub w drodze indywidualnego kontaktu z Użytkownikiem.

XIV. Cennik

 1. 1,00 PLN (zł) → 1,00 PUNKT
 2. Cena za odblokowanie- 3 PUNKTY.
 3. Cena za każdą rozpoczętą minutę najmu od momentu odblokowania- 0,89 PUNKTU

XV. Pakiety przedpłacone – prepaid , Pakiety odnawialne

 1. Zawarcie umowy sprzedaży pakietu przedpłaconego odbywa się za pośrednictwem aplikacji Hulaj. Zamieszczenie proponowanych pakietów przedpłaconych w aplikacji Hulaj nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego od Hulajdusza dla klienta. Klikając na przycisk „Płać z PayU“, a następnie potwierdzając doładowanie konta, klient składa wiążącą ofertę zakupu wybranego pakietu przedpłaconego.
 2. Wiążąca umowa sprzedaży pakietu przedpłaconego objętego ofertą zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty przez Hulajdusza, tj. gdy dany pakiet przedpłacony uzupełni saldo w widoku aplikacji Hulaj.
 3. Zakup Pakietu przedpłaconego nie ma formy abonamentu i nie odnawia się cyklicznie.
 4. Klient może zakupić kilka pakietów.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży pakietu odnawialnego odbywa się za pośrednictwem aplikacji Hulaj. Zamieszczenie proponowanych pakietów odnawialnych w aplikacji Hulaj nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego od Hulajdusza dla klienta. Klikając na przycisk „Płać “, a następnie potwierdzając zapłaty, klient składa wiążącą ofertę zakupu wybranego pakietu odnawialnego.
 6. Wiążąca umowa sprzedaży pakietu odnawialnego objętego ofertą zostaje zawarta w momencie wpływu na konto bankowe , pakiet od razu jest aktywny .
 7. Zakup Pakietu odnawialnego ma formę abonamentu i jest cyklicznie odnawiany w okresie wybranym przez klienta nie odnawia się cyklicznie.
 8. Pakiet odnawialny domyślnie się odnawia . Można wyłączyć odnawianie pakietu w każdym momencie poprzez aplikacje wybierając aktywny pakiet i jego wyłączenie .
 9. W trakcie trwania odnawialnego pakietu można dokupić pakiet przedpłacony.
 10. Po zakończeniu darmowych minut w ramach pakietu odnawialnego , opłaty za kolejne minuty pobierane są automatycznie z karty.
 11. Ilość darmowych minut w ramach aktywnego pakietu wyświetla się w głównym oknie aplikacji oraz w menu „portfel”

XVI. Kary umowne

 1. Koszty przeparkowania Hulajnogi w związku z nieprawidłowym zaparkowaniem Hulajnogi przez Użytkownika- 100 PLN.
 2. Kara umowna za kradzież lub uszkodzenie hulajnogi za wyjątkiem jej części zamiennych tj. manetki gazu, dzwonka, hamulców, podnóżka, błotnika- 9.000 PLN.
 3. Kara umowna za porzucenie poza Obszarem – 100 PLN
 4. Kara za wywiezienie poza teren miasta, w którym nastąpił wynajem hulajnogi i brak zwrotu w ciągu 6 h – 1.500 PLN.
 5. Opłata za zwrot Hulajnogi w miejscu niedostępnym dla Użytkowników lub Hulajduszy- 100 PLN.
 6. Kar umownych ustalonych w punktach poprzedzających Hulajdusza uprawniona jest dochodzić według swojego wyboru, jak również kumulatywnie. Tak ustalone kary umowne nie wyłączają uprawnienia Hulajduszy do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

XVII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane pisemnie na adres siedziby Hulajdusza ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina lub drogą elektroniczną na adres kontakt@hulaj.eu .
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji lub jej uzupełnienia. W przypadku uzupełnienia reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów uzupełniających.
 3. W odpowiedzi Użytkownikowi wysłana zostanie informacja zwrotna na wskazany przez niego adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany w procesie rejestracji.
 4. Użytkownik ma prawo do odwołania się od decyzji wydanej przez Hulajdusza w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołania rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich wpłynięcia.
 5. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie, środki pieniężne zwracane będą Użytkownikowi w sposób, w jaki nastąpiła ich płatność.

XVIII. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

XIX. Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy

 1. Hulajdusza rezerwuje sobie prawo do rozwiązania Umowy w dowolnym czasie, również bez podania powodu, a także w następstwie między innymi: nieuregulowania przez Użytkownika zobowiązań płatniczych wobec Hulajdusza oraz zarejestrowania i korzystania z Usługi przez osobę nieletnią, bez dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica. Użytkownik nie ma w takim przypadku roszczeń względem Hulajdusza.
 2. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem, nieskorzystania z Usługi. W chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi, Użytkownik jest informowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Umowy z Hulajdusza lub usunąć konto Użytkownika w dowolnym czasie trwania Umowy.
 5. Rezygnacja lub usunięcie konta dokonywane jest wyłącznie przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@hulaj.eu , pod warunkiem dokonania rozliczenia końcowego indywidualnego konta Użytkownika, a w szczególności pokryciu należnych zobowiązań wynikających z Cennika.

XX. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2022 roku.
 3. Wiążąca jest polska wersja językowa Regulaminu.
 4. Hulajdusza zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana na adres email Użytkownika podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany regulaminu przesłanej do BOK Hulaj w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Użytkownika oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Użytkownika.
 5. Akceptacja Regulaminu i najem Hulajnogi są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na bezpieczne korzystanie z Hulajnogi oraz o umiejętności jazdy i znajomości przepisów prawa w zakresie Prawa o Ruchu Drogowym.
 6. Hulajdusza ma prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do Usługi w ze względu na warunki atmosferyczne- w tym temperatury poniżej -15 stopni Celsjusza.
 7. Hulajdusza ma prawo zawiesić działanie Usługi Hulaj (w całości lub w części) w celu przeprowadzenia napraw lub konserwacji, jak również w celu aktualizacji lub modernizacji.
 8. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących paragraf 2, załącznik do rozporządzenia część II, pozycja 37, HULAJDUSZA zwolniona jest z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Załącznik nr 1 – pobierz
( Oświadczenie przedstawicieli ustawowych/ opiekunów prawnych )

Załącznik nr 2 – pobierz
( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość )


REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI HULAJ
Regulamin obowiązujący od 19.05.2021

I. Uwagi wstępne

Usługa Hulaj świadczona jest przez HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z/s w Skawinie, ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000754559, NIP 9442261676, REGON 38163968100000, (dalej zwana: „Hulajdusza”).

II. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z usługi Hulaj w tym zakres praw i obowiązków Hulajdusza i Użytkownika, kwestie ich odpowiedzialności, a także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Hulajdusza. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz spełnienie wszystkich wymagań w nim uregulowanych stanowi wymóg niezbędny do korzystania z Usługi Hulaj.
 2. Usługa Hulaj lub Hulanie – usługa dostępna przez 24 godziny w ciągu doby i przez 7 dni w tygodniu, obejmująca dostęp do Strony oraz oprogramowania (Aplikacji Mobilnej) oraz bezobsługowy, krótkoterminowy najem Elektrycznych Hulajnóg, zapewniana przez Hulajdusza na Obszarze wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu art. 22(1) k.c.
 3. Hulajnoga, Hulajnoga elektryczna – pojazd jednośladowy, dwukołowy z napędem elektrycznym o mocy 250 W, o maksymalnej prędkości 25 km/h, do którego użytkowania nie jest wymagane prawo jazdy, ani posiadanie karty rowerowej. Hulajdusza rekomenduje użycie kasku w trakcie używania Hulajnogi.
 4. Hulajdusza – HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z/s w Skawinie, ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000754559, NIP 9442261676, REGON 38163968100000.
 5. Strona – strona internetowa o następującym adresie: www.hulaj.eu .
 6. Użytkownik – osoba korzystająca z usługi Hulaj, która dokonała rejestracji w Systemie Hulaj, zaakceptowała jej Regulamin i Politykę Bezpieczeństwa Hulajdusza.
 7. Umowa – umowa cywilnoprawna dotycząca usługi Hulaj, zawarta między Użytkownikiem a Hulajdusza, ustalająca wzajemne prawa i obowiązku określone w Regulaminie, która zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Użytkownika w systemie Hulaj i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu i Polityki Bezpieczeństwa Hulajdusza. Stosownie do postanowień art. 70 § 2 k.c. miejscem zawarcia Umowy jest Skawina.
 8. Obszar – określony przez Hulajdusza teren, w obrębie granic administracyjnych miasta, na którym możliwe jest korzystanie z Usługi Hulaj, przedstawiony na stronie internetowej oraz Aplikacji Mobilnej od Hulajduszy
 9. Strefa zakazu parkowania – określony przez Hulajdusza teren, w obrębie Obszaru, na którym nie jest możliwe zakończenie wynajmu. Przedstawiony jest na stronie internetowej oraz Aplikacji Mobilnej od Hulajduszy.
 10. Strefa parkowania – określony przez Hulajdusza teren, w obrębie Obszaru, na którym Hulajdusza rekomenduje zakończenie wynajmu.
 11. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie informatyczne do użytku na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony czy tablety z systemem operacyjnym Android oraz iOS, umożliwiająca korzystanie z Hulajnogi. Dostawcą Aplikacji Mobilnej jest Hulajdusza.
 12. BOK Hulaj – Biuro Obsługi Klienta Usługi Hulaj zapewniające wszelkie informacje dotyczące Usługi Hulaj działające pod adresem e-mail: kontakt@hulaj.eu .
 13. Identyfikator Użytkownika – zbiór znaków w postaci alfanumerycznej (numer konta i pin), który Użytkownik otrzymuje podczas rejestracji w Aplikacji Mobilnej. Jest on konieczny do skorzystania z Usługi Hulaj.
 14. Cennik – tabela opłat dotyczących korzystania z Usługi Hulaj, dostępna na stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
 15. Rachunek Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika w systemie rozliczeniowym Usługi Hulaj, za pomocą którego realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z Usługi Hulaj zgodnie z Cennikiem.
 16. Płatność Mobilna – systemy płatności online, których operatorem nie jest Hulajdusza, lecz zewnętrzni dostawcy usług. Korzystanie z Usługi Hulaj wymaga akceptacji regulaminu operatora płatności mobilnych. Odmowa akceptacji regulaminu lub jego aktualizacji uniemożliwi operatorowi płatności bezgotówkowych rozliczenie opłat za korzystanie z Usługi Hulaj. Dane karty płatniczej są przechowywane wyłącznie przez operatora płatności mobilnych. Hulajdusza nie przechowuje danych kart płatniczych Użytkowników.
 17. Polityka – Polityka Bezpieczeństwa Hulajdusza. Zaakceptowanie postanowień Polityki stanowi wymóg niezbędny do korzystania z Usługi Hulaj.
 18. Punkty – inaczej Punkty przedpłacone, którymi można doładować konto Hulaj. Można je wykorzystać wyłącznie na przejazdy zgodnie z Cennikiem.
 19. Pakiet przedpłacony – przygotowany przez Hulajdusza Sp. z o.o. sp.k. pakiet Punktów, który jest możliwy do kupienia w aplikacji Hulaj. Można go wykorzystać wyłącznie na przejazdy zgodnie z Cennikiem.

III. Aplikacja Mobilna

 1. Rejestracja Użytkownika, a następnie dokonywanie wszelkich czynności dotyczących Usługi Hulaj, w tym rezerwacji, postoju, najmu oraz korzystania z hulajnogi możliwe jest za pośrednictwem urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją Mobilną Hulaj.
 2. Aplikacja Mobilna dedykowana jest dla urządzeń elektronicznych z systemem operacyjnym Android oraz iOS. Aplikacja wymaga systemu operacyjnego Android w wersji minimum 4.4 KitKat lub iOS w wersji minimum 11, przy czym aby Aplikacja Mobilna działała poprawnie należy zawsze instalować najnowszą, dostępną wersję systemu operacyjnego. Hulajdusza nie jest zobligowana do dostarczania Aplikacji Mobilnej dla wszystkich urządzeń mobilnych. Aplikacja Mobilna może zostać pobrana ze strony internetowej bądź aplikacji sklepu, oferowanej przez operatorów telekomunikacyjnych lub producentów urządzeń mobilnych. Informacja o urządzeniach umożliwiających korzystanie z Aplikacji Mobilnej Hulaj oraz kompatybilnej z nią wersji systemu operacyjnego dostępna jest na stronie oraz na stronach udostępniających Aplikację Mobilną.
 3. Celem korzystania z Aplikacji Mobilnej konieczne jest połączenie urządzenia mobilnego z Internetem oraz włączenie funkcji GPS. Aplikacja Mobilna do prawidłowego działania może wymagać, aby urządzenie mobilne umożliwiało jej w określonych sytuacjach dostęp do: a) aparatu, b) zdjęć.

IV. Ogólne Warunki korzystania z Usługi Hulaj

 1. Możliwość korzystania z Usługi posiadają osoby spełniające następujące warunki:
  a) będące konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c.,
  b) ukończone 18 lat,
  c) osoby małoletnie, które ukończyły 13. rok życia a nie ukończyły 18 roku życia lub osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, przed zawarciem Umowy zobowiązane są dostarczyć Hulajduszy pisemną zgodę rodziców, opiekunów prawnych lub innych przedstawicieli ustawowych do zawarcia Umowy oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu i przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych przez osobę małoletnią lub o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej oraz stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie należy przesłać skanem za pośrednictwem maila na adres kontakt@hulaj.eu albo doręczyć Hulajduszy poprzez wysłanie go listem poleconym na adres ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina. Aktywacja konta Użytkownika nastąpi po dokonaniu weryfikacji ww. dokumentu, nie później niż do godziny 15.00 następnego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym dokument zgody został doręczony Hulajduszy. Ponadto osoby małoletnie, które nie ukończyły 18 roku życia powinny posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.
 2. W celu skorzystania z Usługi Hulaj konieczne jest dokonanie przez Użytkownika procedury rejestracji w pobranej Aplikacji Mobilnej oraz podanie prawdziwych danych osobowych.
 3. Rejestracja konta Użytkownika wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Bezpieczeństwa Hulajdusza.
 4. W trakcie procedury rejestracji konta Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej.
 5. Do korzystania z Aplikacji Mobilnej zawsze wymagane jest zalogowanie się do konta poprzez wprowadzenie loginu (numer telefonu) oraz hasła wybranego przez użytkownika w trakcie rejestracji konta, a także zasilenie Rachunku Użytkownika przy użyciu Płatności Mobilnej (PayU) lub wskazanie danych karty płatniczej oraz przeprowadzenie weryfikacji danych karty płatniczej.
 6. Poza procesem rejestracji oraz promocji Hulajdusza nie żąda od Użytkowników podania jakichkolwiek danych osobowych oraz udostępniania jakichkolwiek dokumentów tożsamości.
 7. Z Usługi Hulaj może korzystać wyłącznie Użytkownik. Użytkownik jest zobowiązany nie udostępniać danych logowania osobom trzecim. W przypadku udostępnienia danych do logowania osobom trzecim, Użytkownik zostanie obciążony kosztami korzystania z Usługi Hulaj przez osoby, którym udostępnił dane logowania.
 8. Hulajnogi Elektryczne wyposażone są w technologię śledzenia GPS (Global Positioning System). Hulajdusza odczytuje i śledzi położenie Hulajnóg, monitoruje prędkości Hulajnogi i parametry pracy jej podzespołów. Dane GPS używane są wyłącznie w celu przekazywania Użytkownikowi mapy tras, w celu pomocy w znalezieniu w okolicy, w której znajduje się Użytkownik Hulajnóg do wypożyczenia, w celu zlokalizowania zgubionych lub skradzionych Hulajnóg oraz w celach statystycznych.
 9. W przypadku braku połączenia Aplikacji Mobilnej z Usługą Hulaj (wyłączony telefon, brak połączenia internetowego etc.) najem zostanie zakończony i rozliczony automatycznie po 3 nieudanych próbach nawiązania połączenia.

V. Odblokowanie Hulajnogi Elektrycznej

 1. Odblokowanie Hulajnogi Elektrycznej możliwe jest za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej i następuje poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego na kierownicy Hulajnogi.
 2. Przed odblokowaniem Hulajnogi Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o poinformowaniu go przez Hulajdusza, że w momencie rozpoczęcia korzystania z Hulajnogi (wykonania Usługi Hulaj) nie będę mógł odstąpić od Umowy oraz wyrażenia na to zgody, stosownie do postanowień art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Czas najmu jednej Hulajnogi jest ograniczony do 100 punktów, które może wykorzystać Użytkownik podczas jednej jazdy w sposób nieprzerwany oraz uzależniony od czasu pracy baterii. Limit pracy baterii w możliwych do przejechania kilometrach wyświetlany jest w Aplikacji Mobilnej. Użytkownik przed rozpoczęciem Hulania zobowiązany jest do sprawdzenia dostępnego czasu pracy Hulajnogi oraz oceny czy dostępny czas pracy baterii umożliwi mu wylogowanie się na terenie Obszaru. Użytkownik może zakończyć najem w każdym momencie, gdy znajduje się na terenie Obszaru poprzez skorzystanie z opcji „Koniec Jazdy” w Aplikacji Mobilnej z uwzględnieniem postanowień pkt IX. W przypadku przekroczenia czasu najmu Usługa zostanie automatycznie zakończona, a Użytkownik poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego w Aplikacji Mobilnej.
 4. Przed rozpoczęciem jazdy Użytkownik bezwzględnie zobowiązany jest sprawdzić kompletność wyposażenia Hulajnogi, a to: manetka gazu, manetka hamulca, hamulec tylny, nóżka (oparcie) oraz jej ogólny stan techniczny opisany w instrukcji obsługi.
 5. Wszelkie braki w wyposażeniu hulajnogi ewentualne awarie należy natychmiast zgłosić stosownie do postanowień pkt XII. Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej elementów wyposażenia Hulajnogi Elektrycznej lub ich awaria uniemożliwia najem Hulajnogi.
  Po potwierdzeniu usterki przez serwisanta użytkownik nie poniesie żadnych kosztów z tytułu najmu Hulajnogi.
 6. Od momentu odblokowania Hulajnogi naliczana jest opłata. Szczegółowe informacje w zakresie opłat zawiera Cennik.
 7. Aplikacja mobilna pozwala odblokować dwie hulajnogi jednocześnie.

VI. Uruchomienie Hulajnogi

 1. Uruchomienie Hulajnogi następuje poprzez:
  a) jej odblokowanie stosownie do postanowień pkt V,
  b) odepchnięcie się nogą,
  c) naciśnięcie manetki gazu (zielony przycisk), która przyspiesza Hulajnogę.

VII. Korzystanie z Hulajnogi

 1. Użytkownik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi Hulajnogi Elektrycznej zawartej w niniejszym Regulaminie oraz widocznej na ramie Hulajnogi, przez cały okres korzystania z Usługi.
 2. Akceptacja Regulaminu i najem Hulajnogi są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na bezpieczne korzystanie z Hulajnogi oraz o umiejętności jazdy i znajomości przepisów prawa w zakresie Kodeksu Drogowego.
 3. Użytkownik przejmuje wszystkie obowiązki i ryzyko związane z wszelkimi urazami i/lub schorzeniami, jakie mogą powstać w związku z korzystaniem z Hulajnogi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie, czy warunki pogodowe (deszcz, śnieg, grad, lód, wyładowania elektryczne etc.), lub inne warunki, sprawiają, że korzystanie z Hulajnogi może być niebezpieczne dla Użytkownika lub osób trzecich. Zaleca się dostosowanie zachowania Użytkownika i drogi hamowania do wszystkich warunków i zmiennych, w tym warunków pogodowych i ruchu.
 4. Użytkownik będzie korzystać z Hulajnogi wyłącznie w miejscach, w których są one dozwolone. Użytkownik zgadza się nie korzystać z Hulajnogi na żadnych obszarach objętych ograniczeniami i przejmuje wszelką odpowiedzialność za korzystanie z Hulajnogi na obszarze objętym ograniczeniami, w tym za wszelkie grzywny lub opłaty z tego tytułu.
 5. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.
 6. Niedozwolone są w szczególności następujące czynności:
  a) Użytkowanie Hulajnogi pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii a także leków i substancji, których użycie stanowi przeciwwskazanie do kierowania pojazdami,
  b) Korzystanie podczas jazdy na Hulajnodze z telefonu komórkowego, urządzenia do wysyłania komunikatów tekstowych, przenośnych odtwarzaczy muzycznych i/lub jakiegokolwiek innego urządzenia, które może rozpraszać Użytkownika i przeszkadzać bezpiecznym korzystaniu z Hulajnogi,
  c) Udostępnianie Hulajnogi innym Użytkownikom,
  d) Jazda na Hulajnodze przez więcej niż jedną osobę jednocześnie,
  e) Przewożenie na Hulajnodze ładunków o wadze większej 20 kg, przy czym łączny ciężar kierującego wraz z ładunkiem nie może wynieść więcej niż 120 kg,
  f) Pchanie, ciągnięcie, „holowanie” za Hulajnogą elektryczną innych osób lub pojazdów,
  g) Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek, samodzielnych napraw, usuwanie lub zmienianie którychkolwiek z elementów składowych lub wyposażenia Hulajnogi,
  h) Parkowanie hulajnogi w sposób utrudniający ruch pieszych lub pojazdów,
  i) Parkowanie Hulajnogi na prywatnych posesjach,
  j) Przewracanie Hulajnogi,
  k) Użytkowanie Hulajnogi poza utwardzonymi nawierzchniami, w celu jazdy wyczynowej, wykonywania sztuczek kaskaderskich,
  l) Dewastowanie Hulajnogi.
 7. Hulajdusza zaleca, aby podczas korzystania z Hulajnogi korzystać z kasku.

VIII. Parkowanie Hulajnogi

 1. Hulajnoga Elektryczna może zostać zaparkowana w każdym miejscu publicznym, o ile jest to zgodne z przepisami prawa, nie utrudnia ruchu pieszym, rowerzystom ani pojazdom oraz jest objęte obszarem z wyłączeniem stref niedozwolonych oznaczonych w Aplikacji. W pierwszej kolejności Hulajdusza wskazuje na możliwość zaparkowania Hulajnogi przy stojakach na hulajnogi, dostępnych Obszarze. Zabrania się parkowania w szczególności na środku chodnika, środku alejek, w obrębie skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, bez pozostawienia 1,5 metra przejścia. Niedozwolone jest parkowanie na ulicy oraz ścieżkach rowerowych. Gdy brakuje wyznaczonych miejsc na zaparkowanie hulajnogi, dozwolone jest parkowanie tylko równolegle do zewnętrznej krawędzi chodnika.
 2. Parkowanie Hulajnogi następuje zawsze w pozycji pionowej, poprzez użycie podpórki (nóżki) i skręcenie kierownicy w prawą stronę, zabrania się rzucania Hulajnogi.

IX. Zakończenie Usługi Hulaj

 1. Zakończenie najmu Hulajnogi Elektrycznej następuje poprzez wybór opcji „Koniec Jazdy ” w Aplikacji Mobilnej.
 2. W przypadku przekroczenia granic Obszaru, Hulajnoga zostanie zablokowana a przejazd automatycznie zakończony i rozliczony.
  Do zakończenia najmu wymagane jest również wykonanie zdjęcia poprawnie zaparkowanej hulajnogi. Możliwość zrobienia zdjęcia pojawi się po zablokowaniu hulajnogi. Zdjęcie zostanie wysłane drogą elektroniczną do Hulajduszy, celem weryfikacji poprawnego zaparkowania hulajnogi.
 3. W przypadku trudności z zakończeniem najmu Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z BOK Hulaj.
 4. W przypadku braku połączenia Aplikacji Mobilnej z systemem hulaj (wyłączony telefon, brak połączenia internetowego) najem zostanie zakończony i rozliczony automatycznie po 3 nieudanych próbach nawiązania połączenia aplikacji mobilnej użytkownika z serwerem Hulajduszy
 5. Zakończenie najmu w wyniku braku Internetu, rozładowania baterii lub awarii nie zwalnia z obowiązku poprawnego zaparkowania Hulajnogi, w tym zaparkowania poza Strefą zakazu parkowania.

X. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisów administracyjnych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń powstałych w wyniku naruszenia obowiązującego prawa, przepisów administracyjnych oraz Regulaminu podczas korzystania z Usługi Hulaj. Hulajdusza nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. W przypadku, gdy w związku działaniem lub zaniechaniem Użytkownika w stosunku do Hulajdusza zostaną zgłoszone jakiekolwiek roszczenia przez osoby trzecie czy też na Hulajdusza zostaną nałożone jakiekolwiek obowiązki uiszczenia opłat publicznoprawnych czy kary, a także w przypadku wszczęcia w związku z tym przeciwko Hulajdusza jakiegokolwiek postępowania, Użytkownik zobowiązany jest bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie Hulajdusza do:
  a) udzielania Hulajdusza na własny koszt wszelkich niezbędnych w opinii Hulajdusza informacji oraz przekazania niezbędnej w opinii Hulajdusza w tym postępowaniu dokumentacji,
  b) niezwłocznego przystąpienia na własny koszt do postępowania po stronie Hulajdusza,
  c) zwolnienia Hulajdusza z odpowiedzialności oraz zwrotu poniesionych przez Hulajdusza kosztów, wydatków, nakładów, w tym również nałożonych na Hulajdusza kar lub grzywien, które powstały z uwagi na działania lub zaniechania Użytkownika sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisami administracyjnymi.
 2. Hulajdusza jest zobowiązana do przekazywania danych Użytkownika organom prowadzącym postępowanie w zakresie popełnienia czynu niedozwolonego oraz organom administracyjnym nakładającym opłaty i kary administracyjne.
 3. Hulajdusza zastrzega sobie prawo do przyjęcia zwrotu Hulajnogi, jeśli została ona zatrzymana w związku ze zgłoszeniem lub interwencją służb porządkowych (Policja, Straż Miejska) wobec Użytkownika, którego zachowanie zostało odczytane, jako zagrażające bezpieczeństwu lub naruszające przepisy Prawa o Ruchu Drogowym.
 4. Użytkownik zobowiązuje się zakończyć najem Hulajnogi w stanie niepogorszonym w stosunku od stanu, w którym ją wypożyczył. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczoną Hulajnogę od momentu jej wynajęcia do momentu zakończenia najmu. Użytkownik odpowiada w szczególności za wszelkie uszkodzenia powstałe z jego winy oraz z winy osób, za które ponosi odpowiedzialność.
 5. Użytkownik w razie uszkodzenia Hulajnogi jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy oraz doprowadzenia uszkodzonej Hulajnogi do stanu sprzed dokonania uszkodzenia.
 6. W przypadku, gdy dojdzie do wypadku lub kolizji podczas korzystania z Hulajnogi, Użytkownik spisze oświadczenie lub wezwie na miejsce zdarzenia odpowiednie służby. Użytkownik zobowiązany jest również natychmiast poinformować o tym fakcie Hulajduszę oraz przesłać do Hulajduszy niezbędne dokumenty w terminie maksymalnie do 24 godzin od wystąpienia zdarzenia.
 7. Celowe uszkodzenie Hulajnogi spowoduje złożenie przez Hulajdusza zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania, powstanie po stronie sprawcy odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane zniszczenia, jak również konieczność poniesienia przez sprawcę wszelkich kosztów powstałych na skutek dokonanego zniszczenia.
 8. W przypadku niepoprawnego zakończenia najmu Hulajnogi z winy Użytkownika, Użytkownik ponosi koszty dalszego najmu oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenie Hulajnogi.
 9. Udostępnienie przez Użytkownika Hulajnogi lub Konta Użytkownika osobie trzeciej jest działaniem sprzecznym z postanowieniami Regulaminu i nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za uszkodzenie bądź kradzież Hulajnogi, do momentu zakończenia najmu.
 10. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody na osobie lub w mieniu osoby trzeciej wywołane użytkowaniem Hulajnogi.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych, nałożonych na niego w związku z użytkowaniem Hulajnogi wbrew obowiązującym przepisom prawa, przepisom administracyjnym oraz Regulaminowi.
 12. Wszelkie przypadki porzucenia lub unieruchomienia Hulajnogi na terenie zamkniętym, niedostępnym dla Użytkowników oraz Hulajduszy obciążają Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia BOK Hulajdusza o takim zajściu.
 13. Hulajdusza zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia korzystania z Hulajnogi w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, instrukcją obsługi, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisami administracyjnymi..
 14. Konto użytkownika może zostać również zablokowane w przypadku zalegania przez Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Hulajdusza.
 15. O każdej sytuacji zablokowania konta Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości elektronicznej email podany w Aplikacji Mobilnej.
 16. Hulajdusza ponosi odpowiedzialność w zakresie niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania Usługi w ograniczeniu do szkody faktycznej z wyłączeniem utraconych korzyści.
 17. W przypadku korzystania z płatności kartą płatniczą Użytkownik zobowiązany jest do podania danych karty płatniczej należącej wyłącznie do niego, zarejestrowanej na dane zgodne z danymi deklarowanymi w procesie rejestracji Użytkownika
 18. Hulaj zastrzega sobie możliwości weryfikacji danych karty płatniczej, która polega na obciążeniu rachunku Użytkownika kwotą 1 PLN. Pobrana w procesie weryfikacji kwota zostanie zwracana na rachunek Użytkownika w terminie 7 dni.
 19. Płatność za Usługę Hulaj następuje poprzez preautoryzację karty płatniczej Użytkownika. Końcowe rozliczenie płatności następuje po zakończeniu Hulania i uwzględnia środki zablokowane do tej pory na karcie płatniczej Użytkownika.
 20. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia danych karty płatniczej w każdym czasie.

XI. Opłaty

 1. Płatności za korzystanie z Usługi Hulaj realizowane są przy użyciu płatności Internetowych. Informacje dotyczące karty kredytowej lub debetowej są przetwarzane przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani przetwarzane przez Hulajdusza.
 2. Akceptując treść Regulaminu Użytkownik upoważnia Hulajdusza do obciążania karty kredytowej lub debetowej wszystkimi naliczonymi opłatami, w tym także kwotami należnymi w związku z rozpoczęciem usługi, najmem, karami umownymi, opłatami z tytułu uszkodzenia, kradzieży, zagubienia lub windykacji Hulajnogi z terenu prywatnego.
 3. W przypadku braku zwrotu Hulajnogi z jakiegokolwiek powodu, co obejmuje również jej kradzież lub zagubienie, Użytkownik zostanie obciążony karą umowną zgodnie z punktem XVI niniejszego regulaminu.
 4. Środki pochodzące z uzbieranych lub przyznanych Użytkownikowi bonusów i promocji mogą zostać wykorzystane wyłącznie do celów związanych z korzystaniem z Usługi i nie podlegają zwrotowi lub wypłacie.

XII. BOK Hulaj, Infolinia, Awarie i Serwis

 1. Biuro Obsługi Klienta Usługi Hulaj działające pod adresem e-mail: kontak@hulaj.eu . Kontakt z BOK możliwy jest również za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej oraz strony internetowej; BOK czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 2. Infolinia jest dostępna pod numerem: +48 608 466 800. Opłata za połączenie z infolinią jest zgodna z cennikiem/taryfą operatora.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do stanu technicznego oraz zasad korzystania z Hulajnogi i Aplikacji Mobilnej Użytkownik powinien skontaktować się z BOK.
 4. Wszelkie usterki i awarie powinny być przez Użytkownika zgłaszane do BOK lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej poprzez skorzystanie z skorzystanie z ikony serwisu
 5. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej bezpieczną jazdę Użytkownik musi zaprzestać dalszej jazdy, powiadomić o tym BOK lub zgłosić awarie jak w pkt 2. powyżej. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć Hulajnogę przed dalszym uszkodzeniem oraz zadbać o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników ruchu drogowego.
 6. Wszelkie uszkodzenia Hulajnogi Użytkownik winien niezwłocznie zgłosić BOK. Użytkownik w terminie 3-ech dni roboczych od wezwania, zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Hulajdusza wszelkich wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących szkody. Użytkownik ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia BOK o:
  a) kradzieży Hulajnogi dokonanej w czasie trwania najmu,
  b) porzucenia lub unieruchomienia Hulajnogi na terenie zamkniętym, prywatnym, niedostępnym dla Użytkowników,
  oraz postępowania zgodnie ze wskazówkami BOK.

XIII. Promocje

 1. Użytkownik może otrzymać od Hulajdusza kod promocyjny lub zasilenie konta Użytkownika określoną kwotą, których to przeznaczenie ustala Hulajdusza. Otrzymana w wyniku bonusu lub promocji kwota jest bezzwrotna i służyć może wyłącznie do celów związanych z korzystaniem z Usługi Hulaj. Nie ma możliwości wypłacenia równowartości tych środków. Kwoty, terminy ważności i warunki przyznania są przedstawiane w Regulaminach aktualnych promocji, dostępnych na Stronie lub w drodze indywidualnego kontaktu z Użytkownikiem.

XIV. Cennik

 1. 1,00 PLN (zł) → 1,00 PUNKT
 2. Cena za odblokowanie- 2 PUNKTY.
 3. Cena za każdą rozpoczętą minutę najmu od momentu odblokowania- 0,55 PUNKTU

XV. Pakiety przedpłacone – prepaid

 1. Zawarcie umowy sprzedaży pakietu przedpłaconego odbywa się za pośrednictwem aplikacji Hulaj. Zamieszczenie proponowanych pakietów przedpłaconych w aplikacji Hulaj nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego od Hulajdusza dla klienta. Klikając na przycisk „Płać z PayU“, a następnie potwierdzając doładowanie konta, klient składa wiążącą ofertę zakupu wybranego pakietu przedpłaconego.
 2. Wiążąca umowa sprzedaży pakietu przedpłaconego objętego ofertą zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty przez Hulajdusza, tj. gdy dany pakiet przedpłacony uzupełni saldo w widoku aplikacji Hulaj.
 3. Zakup Pakietu przedpłaconego nie ma formy abonamentu i nie odnawia się cyklicznie.
 4. Klient może zakupić kilka pakietów.

XVI. Kary umowne

 1. Koszty przeparkowania Hulajnogi w związku z nieprawidłowym zaparkowaniem Hulajnogi przez Użytkownika- 100 PLN.
 2. Kara umowna za kradzież lub uszkodzenie hulajnogi za wyjątkiem jej części zamiennych tj. manetki gazu, dzwonka, hamulców, podnóżka, błotnika- 9.000 PLN.
 3. Kara umowna za porzucenie poza Obszarem – 100 PLN
 4. Kara za wywiezienie poza teren miasta, w którym nastąpił wynajem hulajnogi i brak zwrotu w ciągu 6 h – 1.500 PLN.
 5. Opłata za zwrot Hulajnogi w miejscu niedostępnym dla Użytkowników lub Hulajduszy- 100 PLN.
 6. Kar umownych ustalonych w punktach poprzedzających Hulajdusza uprawniona jest dochodzić według swojego wyboru, jak również kumulatywnie. Tak ustalone kary umowne nie wyłączają uprawnienia Hulajduszy do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

XVII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane pisemnie na adres siedziby Hulajdusza ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina lub drogą elektroniczną na adres kontakt@hulaj.eu .
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji lub jej uzupełnienia. W przypadku uzupełnienia reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów uzupełniających.
 3. W odpowiedzi Użytkownikowi wysłana zostanie informacja zwrotna na wskazany przez niego adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany w procesie rejestracji.
 4. Użytkownik ma prawo do odwołania się od decyzji wydanej przez Hulajdusza w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołania rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich wpłynięcia.
 5. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie, środki pieniężne zwracane będą Użytkownikowi w sposób, w jaki nastąpiła ich płatność.

XVIII. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

XIX. Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy

 1. Hulajdusza rezerwuje sobie prawo do rozwiązania Umowy w dowolnym czasie, również bez podania powodu, a także w następstwie między innymi: nieuregulowania przez Użytkownika zobowiązań płatniczych wobec Hulajdusza oraz zarejestrowania i korzystania z Usługi przez osobę nieletnią, bez dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica. Użytkownik nie ma w takim przypadku roszczeń względem Hulajdusza.
 2. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem, nieskorzystania z Usługi. W chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi, Użytkownik jest informowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Umowy z Hulajdusza lub usunąć konto Użytkownika w dowolnym czasie trwania Umowy.
 5. Rezygnacja lub usunięcie konta dokonywane jest wyłącznie przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@hulaj.eu , pod warunkiem dokonania rozliczenia końcowego indywidualnego konta Użytkownika, a w szczególności pokryciu należnych zobowiązań wynikających z Cennika.

XX. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 maja 2021 roku.
 3. Wiążąca jest polska wersja językowa Regulaminu.
 4. Hulajdusza zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana na adres email Użytkownika podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany regulaminu przesłanej do BOK Hulaj w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Użytkownika oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Użytkownika.
 5. Akceptacja Regulaminu i najem Hulajnogi są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na bezpieczne korzystanie z Hulajnogi oraz o umiejętności jazdy i znajomości przepisów prawa w zakresie Prawa o Ruchu Drogowym.
 6. Hulajdusza ma prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do Usługi w ze względu na warunki atmosferyczne- w tym temperatury poniżej -15 stopni Celsjusza.
 7. Hulajdusza ma prawo zawiesić działanie Usługi Hulaj (w całości lub w części) w celu przeprowadzenia napraw lub konserwacji, jak również w celu aktualizacji lub modernizacji.
 8. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących paragraf 2, załącznik do rozporządzenia część II, pozycja 37, HULAJDUSZA zwolniona jest z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Załącznik nr 1 – pobierz
( Oświadczenie przedstawicieli ustawowych/ opiekunów prawnych )

Załącznik nr 2 – pobierz
( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość )

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI HULAJ
Regulamin obowiązujący do 18.05.2021

 

I.       Uwagi wstępne

 

Usługa Hulaj świadczona jest przez HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z/s w Skawinie, ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000754559, NIP 9442261676, REGON 38163968100000, (dalej zwana: „Hulajdusza”).

 

II.      Definicje

 

1.          Regulamin – niniejszy regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z usługi Hulaj w tym zakres praw i obowiązków Hulajdusza i Użytkownika, kwestie ich odpowiedzialności, a także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Hulajdusza. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz spełnienie wszystkich wymagań w nim uregulowanych stanowi wymóg niezbędny do korzystania z Usługi Hulaj.

2.         Usługa Hulaj lub Hulanie – usługa dostępna przez 24 godziny w ciągu doby i przez 7 dni w tygodniu, obejmująca dostęp do Strony oraz oprogramowania (Aplikacji Mobilnej) oraz bezobsługowy, krótkoterminowy najem Elektrycznych Hulajnóg, zapewniana przez Hulajdusza na Obszarze wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu art. 22(1) k.c.

3.         HulajnogaHulajnoga elektryczna – pojazd jednośladowy, dwukołowy z napędem elektrycznym o mocy 250 W, o maksymalnej prędkości 25 km/h, do którego użytkowania nie jest wymagane prawo jazdy, ani posiadanie karty rowerowej. Hulajdusza rekomenduje użycie kasku w trakcie używania Hulajnogi.

4.         Hulajdusza – HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z/s w Skawinie, ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000754559, NIP 9442261676, REGON 38163968100000.

5.         Strona – strona internetowa o następującym adresie: www.hulaj.eu .

6.         Użytkownik – osoba korzystająca z usługi Hulaj, która dokonała rejestracji w Systemie Hulaj, zaakceptowała jej Regulamin i Politykę Bezpieczeństwa Hulajdusza.

7.         Umowa – umowa cywilnoprawna dotycząca usługi Hulaj, zawarta między Użytkownikiem a Hulajdusza, ustalająca wzajemne prawa i obowiązku określone w Regulaminie, która zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Użytkownika w systemie Hulaj i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu i Polityki Bezpieczeństwa Hulajdusza. Stosownie do postanowień art. 70 § 2 k.c. miejscem zawarcia Umowy jest Skawina.

8.         Obszar – określony przez Hulajdusza teren, w obrębie granic administracyjnych miasta, na którym możliwe jest korzystanie z Usługi Hulaj, przedstawiony na stronie internetowej oraz Aplikacji Mobilnej od Hulajduszy

9.         Strefa zakazu parkowania – określony przez Hulajdusza teren, w obrębie Obszaru, na którym nie jest możliwe zakończenie wynajmu. Przedstawiony jest na stronie internetowej oraz Aplikacji Mobilnej od Hulajduszy.

10.         Strefa parkowania – określony przez Hulajdusza teren, w obrębie Obszaru, na którym Hulajdusza rekomenduje zakończenie wynajmu.

11.         Aplikacja Mobilna – oprogramowanie informatyczne do użytku na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony czy tablety z systemem operacyjnym Android oraz iOS, umożliwiająca korzystanie z Hulajnogi. Dostawcą Aplikacji Mobilnej jest Hulajdusza.

12.       BOK Hulaj – Biuro Obsługi Klienta Usługi Hulaj zapewniające wszelkie informacje dotyczące Usługi Hulaj działające pod adresem e-mail: kontakt@hulaj.eu .

13.         Identyfikator Użytkownika – zbiór znaków w postaci alfanumerycznej (numer konta i pin), który Użytkownik otrzymuje podczas rejestracji w Aplikacji Mobilnej. Jest on konieczny do skorzystania z Usługi Hulaj.

14.        Cennik – tabela opłat dotyczących korzystania z Usługi Hulaj, dostępna na stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.

15.        Rachunek Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika w systemie rozliczeniowym Usługi Hulaj, za pomocą którego realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z Usługi Hulaj zgodnie z Cennikiem.

16.       Płatność Mobilna – systemy płatności online, których operatorem nie jest Hulajdusza, lecz zewnętrzni dostawcy usług. Korzystanie z Usługi Hulaj wymaga akceptacji regulaminu operatora płatności mobilnych. Odmowa akceptacji regulaminu lub jego aktualizacji uniemożliwi operatorowi płatności bezgotówkowych rozliczenie opłat za korzystanie z Usługi Hulaj. Dane karty płatniczej są przechowywane wyłącznie przez operatora płatności mobilnych. Hulajdusza nie przechowuje danych kart płatniczych Użytkowników.

17.        Polityka – Polityka Bezpieczeństwa Hulajdusza. Zaakceptowanie postanowień Polityki stanowi wymóg niezbędny do korzystania z Usługi Hulaj.

 

III.     Aplikacja Mobilna

1.          Rejestracja Użytkownika, a następnie dokonywanie wszelkich czynności dotyczących Usługi Hulaj, w tym rezerwacji, postoju, najmu oraz korzystania z hulajnogi możliwe jest za pośrednictwem urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją Mobilną Hulaj.

2.         Aplikacja Mobilna dedykowana jest dla urządzeń elektronicznych z systemem operacyjnym Android oraz iOS. Aplikacja wymaga systemu operacyjnego Android w wersji minimum 4.4 KitKat lub iOS w wersji minimum 11, przy czym aby Aplikacja Mobilna działała poprawnie należy zawsze instalować najnowszą, dostępną wersję systemu operacyjnego. Hulajdusza nie jest zobligowana do dostarczania Aplikacji Mobilnej dla wszystkich urządzeń mobilnych. Aplikacja Mobilna może zostać pobrana ze strony internetowej bądź aplikacji sklepu, oferowanej przez operatorów telekomunikacyjnych lub producentów urządzeń mobilnych. Informacja o urządzeniach umożliwiających korzystanie z Aplikacji Mobilnej Hulaj oraz kompatybilnej z nią wersji systemu operacyjnego dostępna jest na stronie oraz na stronach udostępniających Aplikację Mobilną.

3.         Celem korzystania z Aplikacji Mobilnej konieczne jest połączenie urządzenia mobilnego z Internetem oraz włączenie funkcji GPS. Aplikacja Mobilna do prawidłowego działania może wymagać, aby urządzenie mobilne umożliwiało jej w określonych sytuacjach dostęp do: a) aparatu, b) zdjęć.

 

IV.     Ogólne Warunki korzystania z Usługi Hulaj

1.          Możliwość korzystania z Usługi posiadają osoby spełniające następujące warunki:

a)        będące konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c.,

b)        ukończone 18 lat,

c)         osoby małoletnie, które ukończyły 13. rok życia a nie ukończyły 18. roku życia lub osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, przed zawarciem Umowy zobowiązane są dostarczyć Hulajduszy pisemną zgodę rodziców, opiekunów prawnych lub innych przedstawicieli ustawowych do zawarcia Umowy oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu i przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych przez osobę małoletnią lub o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej oraz stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie należy przesłać skanem za pośrednictwem maila na adres kontakt@hulaj.eu albo doręczyć Hulajduszy poprzez wysłanie go listem poleconym na adres ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina. Aktywacja konta Użytkownika nastąpi po dokonaniu weryfikacji ww. dokumentu, nie później niż do godziny 15.00 następnego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym dokument zgody został doręczony Hulajduszy.

2.         W celu skorzystania z Usługi Hulaj konieczne jest dokonanie przez Użytkownika procedury rejestracji w pobranej Aplikacji Mobilnej oraz podanie prawdziwych danych osobowych.

3.         Rejestracja konta Użytkownika wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Bezpieczeństwa Hulajdusza.

4.         W trakcie procedury rejestracji konta Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej.

5.         Do korzystania z Aplikacji Mobilnej zawsze wymagane jest zalogowanie się do konta poprzez wprowadzenie loginu (numer telefonu) oraz hasła wybranego przez użytkownika w trakcie rejestracji konta, a także zasilenie Rachunku Użytkownika przy użyciu Płatności Mobilnej (PayU) lub wskazanie danych karty płatniczej oraz przeprowadzenie weryfikacji danych karty płatniczej.

6.         Poza procesem rejestracji oraz promocji Hulajdusza nie żąda od Użytkowników podania jakichkolwiek danych osobowych oraz udostępniania jakichkolwiek dokumentów tożsamości.

7.         Z Usługi Hulaj może korzystać wyłącznie Użytkownik. Użytkownik jest zobowiązany nie udostępniać danych logowania osobom trzecim. W przypadku udostępnienia danych do logowania osobom trzecim, Użytkownik zostanie obciążony kosztami korzystania z Usługi Hulaj przez osoby, którym udostępnił dane logowania.

8.         Hulajnogi Elektryczne wyposażone są w technologię śledzenia GPS (Global Positioning System). Hulajdusza odczytuje i śledzi położenie Hulajnóg, monitoruje prędkości Hulajnogi i parametry pracy jej podzespołów. Dane GPS używane są wyłącznie w celu przekazywania Użytkownikowi mapy tras, w celu pomocy w znalezieniu w okolicy, w której znajduje się Użytkownik Hulajnóg do wypożyczenia, w celu zlokalizowania zgubionych lub skradzionych Hulajnóg oraz w celach statystycznych.

9.         W przypadku braku połączenia Aplikacji Mobilnej z Usługą Hulaj (wyłączony telefon, brak połączenia internetowego etc.) najem zostanie zakończony i rozliczony automatycznie po 3 nieudanych próbach nawiązania połączenia.

 

V.      Odblokowanie i rezerwacja Hulajnogi Elektrycznej

 

1.          Odblokowanie Hulajnogi Elektrycznej możliwe jest za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej i następuje poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego na kierownicy Hulajnogi.

2.         Przed odblokowaniem Hulajnogi Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o poinformowaniu go przez Hulajdusza, że w momencie rozpoczęcia korzystania z Hulajnogi (wykonania Usługi Hulaj) nie będę mógł odstąpić od Umowy oraz wyrażenia na to zgody, stosownie do postanowień art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

3.       Czas najmu jednej Hulajnogi jest ograniczony do 100 punktów, które może wykorzystać Użytkownik podczas jednej jazdy w sposób nieprzerwany oraz uzależniony od czasu pracy baterii. Limit pracy baterii w możliwych do przejechania kilometrach wyświetlany jest w Aplikacji Mobilnej. Użytkownik przed rozpoczęciem Hulania zobowiązany jest do sprawdzenia dostępnego czasu pracy Hulajnogi oraz oceny czy dostępny czas pracy baterii umożliwi mu wylogowanie się na terenie Obszaru. Użytkownik może zakończyć najem w każdym momencie, gdy znajduje się na terenie Obszaru poprzez skorzystanie z opcji „Koniec Jazdy” w Aplikacji Mobilnej z uwzględnieniem postanowień pkt IX. W przypadku przekroczenia czasu najmu Usługa zostanie automatycznie zakończona, a Użytkownik poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego w Aplikacji Mobilnej.

 

4.         Przed rozpoczęciem jazdy Użytkownik bezwzględnie zobowiązany jest sprawdzić kompletność wyposażenia Hulajnogi, a to: manetka gazu, manetka hamulca, hamulec tylny, nóżka (oparcie) oraz jej ogólny stan techniczny opisany w instrukcji obsługi.

5.         Wszelkie braki w wyposażeniu hulajnogi ewentualne awarie należy natychmiast zgłosić stosownie do postanowień pkt XII. Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej elementów wyposażenia Hulajnogi Elektrycznej lub ich awaria uniemożliwia najem Hulajnogi.
Po potwierdzeniu usterki przez serwisanta użytkownik nie poniesie żadnych kosztów z tytułu najmu Hulajnogi.

6.         Od momentu odblokowania Hulajnogi naliczana jest opłata. Szczegółowe informacje w zakresie opłat zawiera Cennik.

7.         Przed wynajmem Użytkownik może zarezerwować pojazd na czas 3min.
Użytkownik może skorzystać z rezerwacji 3 razy w ciągu 24 godzin.

8.         Aplikacja mobilna pozwala odblokować dwie hulajnogi jednocześnie.

 

VI.     Uruchomienie Hulajnogi

1.          Uruchomienie Hulajnogi następuje poprzez:

a)        jej odblokowanie stosownie do postanowień pkt V,

b)        odepchnięcie się nogą,

c)         naciśnięcie manetki gazu (zielony przycisk), która przyspiesza Hulajnogę.

 

VII.    Korzystanie z Hulajnogi

1.          Użytkownik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi Hulajnogi Elektrycznej zawartej w niniejszym Regulaminie oraz widocznej na ramie Hulajnogi, przez cały okres korzystania z Usługi.

2.         Akceptacja Regulaminu i najem Hulajnogi są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na bezpieczne korzystanie z Hulajnogi oraz o umiejętności jazdy i znajomości przepisów prawa w zakresie Kodeksu Drogowego.

3.         Użytkownik przejmuje wszystkie obowiązki i ryzyko związane z wszelkimi urazami i/lub schorzeniami, jakie mogą powstać w związku z korzystaniem z Hulajnogi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie, czy warunki pogodowe (deszcz, śnieg, grad, lód, wyładowania elektryczne etc.), lub inne warunki, sprawiają, że korzystanie z Hulajnogi może być niebezpieczne dla Użytkownika lub osób trzecich. Zaleca się dostosowanie zachowania Użytkownika i drogi hamowania do wszystkich warunków i zmiennych, w tym warunków pogodowych i ruchu.

4.         Użytkownik będzie korzystać z Hulajnogi wyłącznie w miejscach, w których są one dozwolone. Użytkownik zgadza się nie korzystać z Hulajnogi na żadnych obszarach objętych ograniczeniami i przejmuje wszelką odpowiedzialność za korzystanie z Hulajnogi na obszarze objętym ograniczeniami, w tym za wszelkie grzywny lub opłaty z tego tytułu.

5.         Niedozwolone są w szczególności następujące czynności:

a)        Użytkowanie Hulajnogi pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii a także leków i substancji, których użycie stanowi przeciwwskazanie do kierowania pojazdami,

b)        Korzystanie podczas jazdy na Hulajnodze z telefonu komórkowego, urządzenia do wysyłania komunikatów tekstowych, przenośnych odtwarzaczy muzycznych i/lub jakiegokolwiek innego urządzenia, które może rozpraszać Użytkownika i przeszkadzać bezpiecznym korzystaniu z Hulajnogi,

c)         Udostępnianie Hulajnogi innym Użytkownikom,

d)        Jazda na Hulajnodze przez więcej niż jedną osobę jednocześnie,

e)        Przewożenie na Hulajnodze ładunków o wadze większej 20 kg, przy czym łączny ciężar kierującego wraz z ładunkiem nie może wynieść więcej niż 120 kg,

f)         Pchanie, ciągnięcie, „holowanie” za Hulajnogą elektryczną innych osób lub pojazdów,

g)        Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek, samodzielnych napraw, usuwanie lub zmienianie którychkolwiek z elementów składowych lub wyposażenia Hulajnogi,

h)        Parkowanie hulajnogi w sposób utrudniający ruch pieszych lub pojazdów,

i)          Parkowanie Hulajnogi na prywatnych posesjach,

j)          Przewracanie Hulajnogi,

k)        Użytkowanie Hulajnogi poza utwardzonymi nawierzchniami, w celu jazdy wyczynowej, wykonywania sztuczek kaskaderskich,

l)          Dewastowanie Hulajnogi.

6.         Hulajdusza zaleca, aby podczas korzystania z Hulajnogi korzystać z kasku.

 

VIII.   Parkowanie Hulajnogi

1.          Hulajnoga Elektryczna może zostać zaparkowana w każdym miejscu publicznym, o ile jest to zgodne z przepisami prawa, nie utrudnia ruchu pieszym, rowerzystom ani pojazdom oraz jest objęte obszarem z wyłączeniem stref niedozwolonych oznaczonych w Aplikacji. W pierwszej kolejności Hulajdusza wskazuje na możliwość zaparkowania Hulajnogi przy stojakach na hulajnogi, dostępnych na obszarze Miasta Krakowa. Zabrania się parkowania w szczególności na środku chodnika, środku alejek, w obrębie skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, bez pozostawienia 1,5 metra przejścia. Niedozwolone jest parkowanie na ulicy oraz ścieżkach rowerowych.

2.         Parkowanie Hulajnogi następuje zawsze w pozycji pionowej, poprzez użycie podpórki (nóżki) i skręcenie kierownicy w prawą stronę, zabrania się rzucania Hulajnogi.

 

IX.     Zakończenie Usługi Hulaj

1.          Zakończenie najmu Hulajnogi Elektrycznej następuje poprzez wybór opcji „Koniec Jazdy ” w Aplikacji Mobilnej.

2.         W przypadku przekroczenia granic Obszaru, Hulajnoga zostanie zablokowana a przejazd automatycznie zakończony i rozliczony.
Do zakończenia najmu wymagane jest również wykonanie zdjęcia poprawnie zaparkowanej hulajnogi. Możliwość zrobienia zdjęcia pojawi się po zablokowaniu hulajnogi. Zdjęcie zostanie wysłane drogą elektroniczną do Hulajduszy, celem weryfikacji poprawnego zaparkowania hulajnogi.

3.         W przypadku trudności z zakończeniem najmu Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z BOK Hulaj.

4.         W przypadku braku połączenia Aplikacji Mobilnej z systemem hulaj (wyłączony telefon, brak połączenia internetowego) najem zostanie zakończony i rozliczony automatycznie po 3 nieudanych próbach nawiązania połączenia aplikacji mobilnej użytkownika z serwerem Hulajduszy

5.         Zakończenie najmu w wyniku braku Internetu, rozładowania baterii lub awarii nie zwalnia z obowiązku poprawnego zaparkowania Hulajnogi, w tym zaparkowania poza Strefą zakazu parkowania.

 

X.      Odpowiedzialność

1.          Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisów administracyjnych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń powstałych w wyniku naruszenia obowiązującego prawa, przepisów administracyjnych oraz Regulaminu podczas korzystania z Usługi Hulaj. Hulajdusza nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

2.         Hulajdusza jest zobowiązana do przekazywania danych Użytkownika organom prowadzącym postępowanie w zakresie popełnienia czynu niedozwolonego oraz organom administracyjnym nakładającym opłaty i kary administracyjne.

3.         Hulajdusza zastrzega sobie prawo do przyjęcia zwrotu Hulajnogi, jeśli została ona zatrzymana w związku ze zgłoszeniem lub interwencją służb porządkowych (Policja, Straż Miejska) wobec Użytkownika, którego zachowanie zostało odczytane, jako zagrażające bezpieczeństwu lub naruszające przepisy Prawa o Ruchu Drogowym.

4.         Użytkownik zobowiązuje się zakończyć najem Hulajnogi w stanie niepogorszonym w stosunku od stanu, w którym ją wypożyczył. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczoną Hulajnogę od momentu jej wynajęcia do momentu zakończenia najmu. Użytkownik odpowiada w szczególności za wszelkie uszkodzenia powstałe z jego winy oraz z winy osób, za które ponosi odpowiedzialność.

5.         Użytkownik w razie uszkodzenia Hulajnogi jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy oraz doprowadzenia uszkodzonej Hulajnogi do stanu sprzed dokonania uszkodzenia.

6.         W przypadku, gdy dojdzie do wypadku lub kolizji podczas korzystania z Hulajnogi, Użytkownik spisze oświadczenie lub wezwie na miejsce zdarzenia odpowiednie służby. Użytkownik zobowiązany jest również natychmiast poinformować o tym fakcie Hulajduszę oraz przesłać do Hulajduszy niezbędne dokumenty w terminie maksymalnie do 24 godzin od wystąpienia zdarzenia.

7.         Celowe uszkodzenie Hulajnogi spowoduje złożenie przez Hulajdusza zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania, powstanie po stronie sprawcy odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane zniszczenia, jak również konieczność poniesienia przez sprawcę wszelkich kosztów powstałych na skutek dokonanego zniszczenia.

8.         W przypadku niepoprawnego zakończenia najmu Hulajnogi z winy Użytkownika, Użytkownik ponosi koszty dalszego najmu oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenie Hulajnogi.

9.         Udostępnienie przez Użytkownika Hulajnogi lub Konta Użytkownika osobie trzeciej jest działaniem sprzecznym z postanowieniami Regulaminu i nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za uszkodzenie bądź kradzież Hulajnogi, do momentu zakończenia najmu.

10.       Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody na osobie lub w mieniu osoby trzeciej wywołane użytkowaniem Hulajnogi.

11.         Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych, nałożonych na niego w związku z użytkowaniem Hulajnogi wbrew obowiązującym przepisom prawa, przepisom administracyjnym oraz Regulaminowi.

12.        Wszelkie przypadki porzucenia lub unieruchomienia Hulajnogi na terenie zamkniętym, niedostępnym dla Użytkowników oraz Hulajduszy obciążają Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia BOK Hulajdusza o takim zajściu.

13.        Hulajdusza zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia korzystania z Hulajnogi w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, instrukcją obsługi, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisami administracyjnymi..

14.       Konto użytkownika może zostać również zablokowane w przypadku zalegania przez Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Hulajdusza.

15.        O każdej sytuacji zablokowania konta Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości elektronicznej email podany w Aplikacji Mobilnej.

16.        Hulajdusza ponosi odpowiedzialność w zakresie niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania Usługi w ograniczeniu do szkody faktycznej z wyłączeniem utraconych korzyści.

17.       W przypadku korzystania z płatności kartą płatniczą Użytkownik zobowiązany jest do podania danych karty płatniczej należącej wyłącznie do niego, zarejestrowanej na dane zgodne z danymi deklarowanymi w procesie rejestracji Użytkownika

18.    Hulaj zastrzega sobie możliwości weryfikacji danych karty płatniczej, która polega na obciążeniu rachunku Użytkownika kwotą 1 PLN. Pobrana w procesie weryfikacji kwota zostanie zwracana na rachunek Użytkownika w terminie 7 dni.

19.   Płatność za Usługę Hulaj następuje poprzez preautoryzację karty płatniczej Użytkownika. Końcowe rozliczenie płatności następuje po zakończeniu Hulania i uwzględnia środki zablokowane do tej pory na karcie płatniczej Użytkownika.

20. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia danych karty płatniczej w każdym czasie.

 

 

XI.     Opłaty

1.          Płatności za korzystanie z Usługi Hulaj realizowane są przy użyciu płatności Internetowych. Informacje dotyczące karty kredytowej lub debetowej są przetwarzane przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani przetwarzane przez Hulajdusza.

2.         Akceptując treść Regulaminu Użytkownik upoważnia Hulajdusza do obciążania karty kredytowej lub debetowej wszystkimi naliczonymi opłatami, w tym także kwotami należnymi w związku z rozpoczęciem usługi, najmem, karami umownymi, opłatami z tytułu uszkodzenia, kradzieży, zagubienia lub windykacji Hulajnogi z terenu prywatnego.

3.         W przypadku braku zwrotu Hulajnogi z jakiegokolwiek powodu, co obejmuje również jej kradzież lub zagubienie, Użytkownik zostanie obciążony karą umowną zgodnie z Cennikiem.

4.         Środki pochodzące z uzbieranych lub przyznanych Użytkownikowi bonusów i promocji mogą zostać wykorzystane wyłącznie do celów związanych z korzystaniem z Usługi i nie podlegają zwrotowi lub wypłacie.

 

XII.    BOK Hulaj, Infolinia, Awarie i Serwis

1.          Biuro Obsługi Klienta Usługi Hulaj działające pod adresem e-mail: kontak@hulaj.eu . Kontakt z BOK możliwy jest również za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej oraz strony internetowej; BOK czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku.

2.         Infolinia jest dostępna pod numerem: +48 608 466 800. Opłata za połączenie z infolinią jest zgodna z cennikiem/taryfą operatora.

3.         W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do stanu technicznego oraz zasad korzystania z Hulajnogi i Aplikacji Mobilnej Użytkownik powinien skontaktować się z BOK.

4.         Wszelkie usterki i awarie powinny być przez Użytkownika zgłaszane do BOK lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej poprzez skorzystanie z skorzystanie z ikony serwisu  

5.         W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej bezpieczną jazdę Użytkownik musi zaprzestać dalszej jazdy, powiadomić o tym BOK lub zgłosić awarie jak w pkt 2. powyżej. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć Hulajnogę przed dalszym uszkodzeniem oraz zadbać o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników ruchu drogowego.

6.         Wszelkie uszkodzenia Hulajnogi Użytkownik winien niezwłocznie zgłosić BOK.  Użytkownik w terminie 3-ech dni roboczych od wezwania, zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Hulajdusza wszelkich wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących szkody. Użytkownik ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia BOK o:

a)        kradzieży Hulajnogi dokonanej w czasie trwania najmu,

b)        porzucenia lub unieruchomienia Hulajnogi na terenie zamkniętym, prywatnym, niedostępnym dla Użytkowników,

oraz postępowania zgodnie ze wskazówkami BOK.

 

XIII.   Promocje

1.          Użytkownik może otrzymać od Hulajdusza kod promocyjny lub zasilenie konta Użytkownika określoną kwotą, których to przeznaczenie ustala Hulajdusza. Otrzymana w wyniku bonusu lub promocji kwota jest bezzwrotna i służyć może wyłącznie do celów związanych z korzystaniem z Usługi Hulaj. Nie ma możliwości wypłacenia równowartości tych środków. Kwoty, terminy ważności i warunki przyznania są przedstawiane w Regulaminach aktualnych promocji, dostępnych na Stronie lub w drodze indywidualnego kontaktu z Użytkownikiem.

 

XIV.   Cennik

1.          1,00 PLN (zł) → 1,00 PUNKT

2.         Cena za odblokowanie- 2 PUNKTY.

3.         Cena za każdą rozpoczętą minutę najmu od momentu odblokowania- 0,55 PUNKTU

 

XV.    Kary umowne

1.          Koszty przeparkowania Hulajnogi w związku z nieprawidłowym zaparkowaniem Hulajnogi przez Użytkownika- 100 PLN.

2.         Kara umowna za kradzież lub uszkodzenie hulajnogi za wyjątkiem jej części zamiennych tj. manetki gazu, dzwonka, hamulców, podnóżka, błotnika- 9.000 PLN.

3.         Kara umowna za porzucenie poza Obszarem – 100 PLN

4.         Kara za wywiezienie poza teren miasta, w którym nastąpił wynajem hulajnogi i brak zwrotu w ciągu 6 h – 1.500 PLN.

5.         Opłata za zwrot Hulajnogi w miejscu niedostępnym dla Użytkowników lub Hulajduszy- 100 PLN.

6.         Kar umownych ustalonych w punktach poprzedzających Hulajdusza uprawniona jest dochodzić według swojego wyboru, jak również kumulatywnie. Tak ustalone kary umowne nie wyłączają uprawnienia Hulajduszy do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

 

XVI.   Reklamacje

1.          Wszelkie reklamacje mogą być kierowane pisemnie na adres siedziby Hulajdusza ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina lub drogą elektroniczną na adres kontakt@hulaj.eu .

2.         Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji lub jej uzupełnienia. W przypadku uzupełnienia reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów uzupełniających.

3.         W odpowiedzi Użytkownikowi wysłana zostanie informacja zwrotna na wskazany przez niego adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany w procesie rejestracji.

4.         Użytkownik ma prawo do odwołania się od decyzji wydanej przez Hulajdusza w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołania rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich wpłynięcia.

5.         W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie, środki pieniężne zwracane będą Użytkownikowi w sposób, w jaki nastąpiła ich płatność.

 

XVII.  Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

1.          Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

XVIII. Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy

1.          Hulajdusza rezerwuje sobie prawo do rozwiązania Umowy w dowolnym czasie, również bez podania powodu, a także w następstwie między innymi: nieuregulowania przez Użytkownika zobowiązań płatniczych wobec Hulajdusza oraz zarejestrowania i korzystania z Usługi przez osobę nieletnią, bez dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica. Użytkownik nie ma w takim przypadku roszczeń względem Hulajdusza.

2.         Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem, nieskorzystania z Usługi. W chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi, Użytkownik jest informowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

3.         Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

4.         Użytkownik ma prawo zrezygnować z Umowy z Hulajdusza lub usunąć konto Użytkownika w dowolnym czasie trwania Umowy.

5.         Rezygnacja lub usunięcie konta dokonywane jest wyłącznie przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@hulaj.eu , pod warunkiem dokonania rozliczenia końcowego indywidualnego konta Użytkownika, a w szczególności pokryciu należnych zobowiązań wynikających z Cennika.

 

XIX.   Postanowienia końcowe

1.          W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

2.         Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2020 roku.
3.         Wiążąca jest polska wersja językowa Regulaminu.

4.         Hulajdusza zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana na adres email Użytkownika podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany regulaminu przesłanej do BOK Hulaj w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Użytkownika oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Użytkownika.

5.         Akceptacja Regulaminu i najem Hulajnogi są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na bezpieczne korzystanie z Hulajnogi oraz o umiejętności jazdy i znajomości przepisów prawa w zakresie Prawa o Ruchu Drogowym.

6.         Hulajdusza ma prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do Usługi w ze względu na warunki atmosferyczne- w tym temperatury poniżej -15 stopni Celsjusza.

7.         Hulajdusza ma prawo zawiesić działanie Usługi Hulaj (w całości lub w części) w celu przeprowadzenia napraw lub konserwacji, jak również w celu aktualizacji lub modernizacji.

8.         Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018r.  w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących paragraf 2, załącznik do rozporządzenia część II, pozycja 37, HULAJDUSZA zwolniona jest  z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.